Personvernerklæring

Vi har oppdatert vår personvernerklæring. Den beskriver informasjonen vi samler inn om våre kunder og hvordan vi forvalter disse opplysningene.

Forsikringsfondet (FF) er en sammenslutning hvor formål er å fremforhandle og tilby medlemmene konkurransedyktige forsikringsordninger og produkter som blant annet tilfredsstiller lovgivers krav til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak. FFopptrer i tråd med gjeldende personvernregler og ønsker å opptre med integritet og respekt for gjeldende regler og med fokus på beskyttelse av individers rettigheter i henhold til personvernlovgivningen.

Denne Policy beskriver hvordan FF forholder seg til Personopplysningsloven og The General Data Protection Regulation (GDPR) og hvordan data prosesseres. Dette dokument gjelder for alle personopplysninger som HF samler inn, uavhengig av kilde, men er ikke å anse som en kontrakt da dette er regulert av de underliggende lover.

Hva vil FF kunne samle inn?
For å plassere og administrere forsikringer på vegne av eiendomsmeglere, vil man samle inn opplysninger om forsikringstakeren og nærstående parter. Forsikringstakeren kan være en person, et selskap eller deres representant. Nivået og typen personopplysninger vi samler varierer avhengig av hvilken type forsikringer det gjelder. Generelt vil dette trolig inkludere bakgrunns- og kontaktinformasjon om forsikringstakeren eller deres representant, og forhold som er relevante for forvaltningen av forsikringen og risikovurdering. I noen tilfeller er det nødvendig for oss å samle inn og bruke spesielle kategorier av data (sensitiv).

I tillegg til det som er nevn ovenfor, kan vi samle inn personlig informasjon som:
-kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer)
– andre relevante opplysninger som tittel, yrke eller språk

FF understreker at vi ikke samler sensitive personlige data med mindre det er nødvendig. Hvis du gir oss klassifisert informasjon som sensitiv, godtar du imidlertid og uttrykker ditt samtykke til at vi kan samle den inn og bruke det for det formål det er tiltenkt.

Juridisk grunnlag

FF `s grunnlag for å samle data er basert på aktuelle lovgivning og man samler ikke inn for bruk til annet formål enn det som er angitt eller som man har berettiget grunn til å samle inn. I den grad du gir FF opplysninger om en tredjepart

bør du vurdere å ta skritt for å informere denne tredjepart som du trenger å oppgi sine opplysninger til oss om samt å identifisere FF som din forsikringsformidler.

Når innhenter FF personlige data?

 • FF samler inn opplysninger fra deg direkte når du ber om et tilbud for et oppdrag og/eller forsikring.
 • Informasjon om deg kan også bli gitt til FF av en annen forsikringsmegler, arbeidsgiver, familiemedlem eller annen tredjeperson.
 • FF kan samle inn opplysninger om deg fra andre kilder der vi mener at dette er nødvendig for å håndtere risikoen knyttet til en forsikring eller for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Disse andre kildene kan omfatte offentlige registre og databaser forvaltet av kredittratingsselskaper.
 • FF kan også få informasjon fra dine advokater, familiemedlemmer, juridiske rådgivere og medisinske og andre faglige rådgivere.
 • FF kan samle inn opplysninger fra andre kilder der vi mener dette er nødvendig for å bistå med å validere krav og / eller bekjempe økonomisk kriminalitet. Dette kan vær fra offentlige registre, sosiale medier og andre elektroniske kilder og kredittratingsselskaper.

Til hvilke formål bruker FF personopplysninger? 

FF vil bruke personlige opplysninger til å vurdere en forespørsel om kjøp av forsikring vi FF.
FF må kanskje også bruke dine personlige data til å vurdere risikoen for potensielt ulovlige forhold som hvitvasking etc.
FF bruker også personopplysninger relatert til kravet ditt til å informere fornyelsesprosessen og potensielt eventuelle fremtidige forsikringer
FF vil kun bruker personopplysninger til de formålene som er angitt og understreker:

 • FF`s bruk av dine personopplysninger er nødvendig for å utføre en kontrakt eller ta skritt for å inngå en kontrakt med deg (for eksempel for å administrere din forsikring), eller
 • FF`sbruk av dine personopplysninger er nødvendig for å overholde en relevant juridisk eller regulatorisk forpliktelse som HF er underlagt
 • du ​​har samtykket i at HF bruker dataene til spesielle formål.
 • FF`s bruk av dine personlige data er nødvendig for å støtte «legitime interesser» som vi har som en bedrift (for eksempel å forbedre våre produkter, eller å utføre analyser på tvers av datasettene våre), forutsatt at de alltid utføres på en måte som respekterer dine personvernrettigheter. Slike analyser kan utføres av tjenesteleverandører.

Før FF samler inn og / eller bruker noen spesielle kategorier av data (sensitive), så vil dette alltid være begrunnet loven eller avtale/samtykke. Dette vil typisk være:

 • eksplisitte samtykke
 • ved etablering eller forsvar av oss eller tredjepart av juridiske krav eller
 • et forsikringsspesifikt unntak som er gitt i henhold til lokale lover i EUs medlemsstater og andre land som implementerer de generelle databeskyttelseskravene («GDPR»)

Hvis du gir ditt eksplisitte samtykke til FF om å behandle dine spesielle kategorier (sensitive) av data, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket til slik behandling.

Du bør imidlertid være oppmerksom på at hvis du velger å gjøre det, vil dette kunne ha betydning for FF`s muligheten til å oppfylle avtalen med deg. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket, vil FF kunne fortelle deg mer om de mulige konsekvenser.

Hvem deler FF personlig data med? 

Vi kan også dele dataene med tredjeparter som vi jobber med, for å hjelpe med å håndtere vår virksomhet og forbedre hvordan vi leverer tjenester. Disse tredjepartene vil for å kunne utføre oppdraget ha behov for tilgang til dine personopplysninger.

For forsikrede kan disse tredjepartene omfatte:

 • Forsikringsselskaper, mellommenn, inkludert men ikke begrenset til forsikringsmeglere.
 • Tjenesteleverandører, som hjelper med å administrere våre IT- og administrasjons systemer
 • advokater og andre profesjonelle tjenester (inkludert våre revisorer).

Direkte markedsføring

FF vil kun bruke dine data til direkte markedsføringskommunikasjon når dette er i tråd med markedsføringslovens regler. I så fall vil dette kunne være i form av e-post, post, SMS, telefon eller målrettede web-annonser. FF vil begrense direkte markedsføring til et rimelig og forholdsmessig nivå, og sender deg kun informasjon som vi mener kan være av interesse eller relevans for deg, basert på informasjonen vi har om deg.

Overføring av data til utlandet

Våre tjenesteleverandører som har tilgang til dine personopplysninger, kan være lokalisert utenfor EØS. Vi vil alltid ta skritt for å sikre at enhver internasjonal overføring av informasjon håndteres nøye for å beskytte dine rettigheter og interesser og dette innebærer:

 • FF vil kun overføre bare dine personopplysninger til land som er anerkjent så ha en tilstrekkelig grad av juridisk beskyttelse av personverninteresser
 • Overføringer til Tjenesteleverandører og andre tredjeparter vil alltid være beskyttet av kontraktsmessige forpliktelser og eventuelt tilleggsforsikringer, som for eksempel sertifiseringsordninger – for eksempel EU-US Privacy Shield for beskyttelse av personopplysninger som overføres til USA.

Hvor lenge lagrer FF personlig data?

FF beholder dine personlige opplysninger så lenge det er rimelig nødvendig for det formålet man har og evt avtale. Vi lagrer derfor personopplysninger så lenge vi yter tjeneste eller tilbyr et produkt til deg. Når vår forretningsmessige forbindelse til deg er avsluttet vil vi vanligvis lagre personopplysninger i henhold til våre forpliktelser i henhold til bokføringsloven (fra 3,5 år og opp til 10 år) og hvitvaskingsloven (5 år). I noen tilfeller vil vi lagre dine personopplysninger for en lengre periode, for eksempel:

 • dersom foreldelsesfrist for et potensielt krav er ti (10) år, vil vi lagre personopplysninger i ti (10) år for å kunne være i stand til å beskytte oss mot potensielle krav

Når dine personlige data ikke lenger er påkrevet, vil vi sørge for at den blir slettet.

Dine rettigheter 

Ved henvendelse vil FF gi deg innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg, hvordan vi bruker dem og hvor de kommer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan få opplysninger om hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine og om hvem som mottar personopplysninger om deg, i hvilken grad vi formidler personopplysninger i Norge og i utlandet. Din rett til innsyn kan imidlertid være begrenset av lovgivning, beskyttelse av andres personvern og hensynet til vår forretningsdrift og praksis.

Under gitte omstendigheter kan du fremme innsigelser mot FF sin bruk av personopplysningene dine spesielt der dette er basert på FF sin vurdering av berettiget bruk. Du vil også kunne kreve retting, sletting og du har rett til å trekke tilbake evt til å samle inn, lagre og bruke personopplysninger. Vær oppmerksom på at hvis du trekker tilbake samtykket, kan det hende at vi ikke kan tilby deg bestemte tjenester eller produkter. Vær også oppmerksom på at vi i noen tilfeller allikevel vil fortsette å bruke dine personopplysninger, for eksempel dersom vi er pålagt eller har hjemmel til dette i lov.

Kontaktinformasjon for generelle henvendelser og for klage

Du er alltid velkommen til å kontakte FF hvis du har spørsmål om dine personvernrettigheter og om hvordan vi registrerer og bruker personopplysninger. Howden Forsikringsmglig AS administerer FF og kan kontaktes ved Fredrik Langeland, e-post til fl@howdengroup.no.

Dersom du ikke er fornøyd med hvordan FF samler inn, lagrer og bruker personopplysninger om deg, og din dialog med vårt personvernombud ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du også sende inn klage til det norske

Datatilsynet: Tollbugata 3, 0152 Oslo, postadresse: P.O. Box 8177 Dep., 0152 Oslo, e-post: postkasse@datatilsynet.no.
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert per:
20 juni 2018