Skademelding

Skade skal meldes så snart du har kunnskap om at det kan komme et krav. Erstatningskrav skal meldes til Tryg uten ugrunnet opphold. All relevant dokumentasjon og korrespondanse vedlegges skademeldingen.

Skademelding Ansvarsforsikring

Skaden skal meldes Tryg innen to år etter at kravet er mottatt. Hvis ikke kan retten til å kreve erstatning bortfalle.

Skademelding Styreansvar

Skaden skal meldes Tryg innen to år etter at kravet er mottatt. Hvis ikke kan retten til å kreve erstatning bortfalle.

Skademelding Droneansvarsforsikring

Skaden skal meldes Tryg innen to år etter at kravet er mottatt. Hvis ikke kan retten til å kreve erstatning bortfalle.

Skademelding Rettshjelp og kontoransvar

Skaden skal meldes Tryg innen to år etter at kravet er mottatt. Hvis ikke kan retten til å kreve erstatning bortfalle.

Skademelding Cyberforsikring

Skade relatert til Cyberforsikringen skal meldes på telefon eller e-post til:

Tryg Forsikring v/ Charles Taylor Adjusting
Telefon 55 17 20 30, Cyber@ctplc.com
Referer til avtalenr: Se forsikringsbevis

Sikrede mister retten til å kreve erstatning av selskapet dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet mot selskapet.