Premieberegning

Premieberegningsskjemaet fylles ut og sendes inn href="https://premieberegning.no">premieberegning.no.

Beregn premie

Baseres på oppgaven til Finanstilsynet

Premien for det enkelte eiendomsmeglingsforetak beregnes bakgrunn av antall formidlinger og formidlet verdi, tilsvarende opplysningene gitt i halvårsrapporten til Finanstilsynet (KRT-1012).

  • I perioden 1. juli til 1. januar baseres premieberegningen 1. halvårsoppgave til Finanstilsynet – innlevering september
  • I perioden 1. januar til 1. juli baseres premieberegningen 2. halvårsoppgave til Finanstilsynet – innlevering mars
  • For enkeltformidlinger med verdi over kr 15 millioner beregnes det ikke premie av overskytende beløp utover kr 15 millioner. Dette beløpet tas heller ikke med ved fastsettelse av grensen for redusert promillesats
  • For formidlingssum over kr 5 milliarder per halvår, beregnes det ingen premie
  • For leie- og festekontrakter gjelder en årsleie som formidlingssum
  • For seksjonering regnes honoraret som formidlingssum

Rabatter

Sikkerhetsstillelse i morselskapet

For eiendomsmeglingsforetak som eies av bank eller annen finansinstitusjon, og der morselskapet har stillet den lovbestemte sikkerhetsstillelsen, gis det 35 % premierabatt.

God skadehistorikk

Det gis 25 % premierabatt når summen av eiendomsmeglingsforetakets erstatningsutbetalinger de siste 4 årene ikke overstiger 30 % av innbetalt premie for samme periode. Perioden beregnes fra 1.1. eller 1.7. etter innmelding i ForsikringsFondets Ansvarsforsikring. Rabatten gis fra og med påfølgende betalingstermin. Tilsvarende bortfaller rabatten fra og med påfølgende betalingstermin dersom summen av erstatningsutbetalingene overstiger 30 % av innbetalt premie de siste 4 årene.

Minimumspremie

Minimumspremie er kr 18 500 per halvår.

Premiebetaling

Den årlige premien betales i to terminer:

  • I september for forsikringsperioden 1.7 – 31.12
  • I mars for forsikringsperioden 1.1 – 30.6

Howden Forsikringsmegling fakturer eiendomsmeglingsforetakene. Innkrevd premie overføres til Howdens klientkonto i henhold til bestemmelsene i Lov og forskrift om forsikringsformidling.

Premiefaktura utstedes når premieberegningsskjema er mottatt og kontrollert av Howden Forsikringsmegling.

For eiendomsmeglingsforetak som melder seg ut av ForsikringsFondet i løpet av forsikringsåret, gjelder forsikringen ut den terminen det er betalt premie for.